Naše vernostné skupiny

NORMAL | Zľava 0 %
Obrat do 90 € ročne
Vernostná skupina NORMAL
Šípka
CLASSIC | Zľava do 7 %
Obrat od 91 € do 500 € ročne
Vernostná skupina CLASSIC
Šípka
STANDARD | Zľava do 12 %
Obrat od 501 € do 1 000 € ročne
Vernostná skupina STANDARD
Šípka
Vernostná skupina PREMIUM
PREMIUM | Zľava do 17 %
Obrat od 1 001 € do 5 000 € ročne
Šípka
DIAMANT | Zľava do 27 %
Obrat od 5 001 € do 10 000 € ročne
Vernostná skupina DIAMANT
Šípka
MYSTIC | Zľava do 37 %
Obrat nad 10 001 € ročne
Vernostná skupina MYSTIC

Vernostný program SANECO sa skladá zo šiestich vernostných skupín: NORMAL, CLASSIC, STANDARD, PREMIUM, DIAMAND, MYSTIC. Počas členstva v SANECO sa sleduje obrat, ktorý zákazník vytvorí akýmkoľvek spôsobom v spoločnosti Kvety.sk (nákup cez web stránky, nákupy na predajniach, nákup po telefóne,...). Pri kúpe na predajni sa obrat zaznamenáva pomocou plastovej vernostnej karty alebo mobilnej aplikácie (respektíve zariadenia/mobilu). Pri kúpe cez web, telefonicky alebo mailom sa obrat sleduje pomocou konta. Vo vernostnom programe SANECO sa nerozlišujú právne formy zákazníkov (t.j. pre zákazníkov MO aj VO platia rovnaké pravidlá).

1. VSTUP DO SANECO PROGRAMU

Členom vernostného programu SANECO sa stáva:

1. každý nový zákazník, ktorý sa zaregistruje na web stránkach spoločnosti Kvety.sk (pri telefonickej alebo emailovej objednávke zákazníka zaregistruje pracovník call centra);

2. zákazník nakupujúci výlučne v kamenných predajniach, ktorý požiada o vstup do programu vyplnením a odovzdaním Žiadosti o vstup do vernostného programu SANECO (ďalej len Žiadosť o vstup). Žiadosť o vstup sa bude nachádzať na internetových stránkach alebo v kamenných predajniach spoločnosti Kvety.sk. Vyplnenú Žiadosť o vstup môže zákazník odovzdať v predajniach alebo zaslať poštou do sídla spoločnosti. (Zákazník nakupujúci výlučne v predajniach nemusí byť členom SANECO programu.)

Členstvo v SANECO programe začína:

1. zákazník registrovaný cez web:
- vernostná skupina so vstupom bez poplatku (NORMAL) – ihneď v deň registrácie,

2. zákazník registrovaný cez Žiadosť o vstup:
- v deň prvého použitia plastovej vernostnej karty.

2. POPIS VERNOSTNÉHO PROGRAMU SANECO A VÝHODY

Každý člen SANECO programu je zaradený práve do jednej vernostnej skupiny. Zaradením do vernostnej skupiny, zákazník využíva benefity, ktoré daná skupina ponúka.

Priradenie do vernostnej skupiny je na dobu určitú – na 1 kalendárny rok od registrácie (ďalej kontrolné obdobie). Prvé kontrolné obdobie začína plynúť v deň začiatku členstva v SANECO programe a trvá 1 kalendárny rok. Počas kontrolného obdobia sa sleduje obrat, ktorý zákazník vytvorí. Bezprostredne po skončení kontrolného obdobia prebieha automatické prehodnotenie zaradenia do vernostných skupín. Toto zaradenie do vernostných skupín je bezplatné a nemenné. Na základe obratu dosiahnutého za posledné ukončené kontrolné obdobie sa zákazník zaradí do vernostnej skupiny na kontrolné obdobie nasledujúce bezprostredne po poslednom ukončenom kontrolnom období.

Podmienky zaradenia do vernostných skupín programu SANECO:

NORMAL | Zľava 0 %
Obrat do 90 €
Vernostná skupina NORMAL
Šípka
CLASSIC | Zľava do 7 %
Obrat od 91 € do 500 €
Vernostná skupina CLASSIC
Šípka
STANDARD | Zľava do 12 %
Obrat od 501 € do 1 000 €
Vernostná skupina STANDARD
Šípka
Vernostná skupina PREMIUM
PREMIUM | Zľava do 17 %
Obrat od 1 001 € do 5 000 €
Šípka
DIAMANT | Zľava do 27 %
Obrat od 5 001 € do 10 000 €
Vernostná skupina DIAMANT
Šípka
MYSTIC | Zľava do 37 %
Obrat nad 10 001 €
Vernostná skupina MYSTIC

Po ukončení kontrolného obdobia sa prehodnotí zaradenie do vernostných skupín podľa dosiahnutého obratu za posledné ukončené obdobie. Prvým dňom nasledujúcim po skončení prvého kontrolného obdobia sa začína plynutie ďalších kontrolných období, začínajúcich vždy prvým dňom po skončení predchádzajúceho kontrolného obdobia a trvajúcich vždy 1 rok. Zmena vernostnej skupiny počas trvania kontrolného obdobia na základe zvýšenia obratu je možná aj počas trvania kontrolného obdobia. Pokiaľ zákazník počas kontrolného obdobia nedosiahne obrat prislúchajúci danej vernostnej skupine, po ukončení kontrolného obdobia bude zákazník zaradený do vernostnej skupiny podľa prislúchajúceho obratu. Mesiac pred každým prehodnotením a v deň zaradenia do vernostnej skupiny bude zákazník informovaný o tejto skutočnosti.

ZRUŠENIE ČLENSTVA V PROGRAME SANECO

Zrušenie členstva v programe SANECO zo strany zákazníka je možné vyplnením Žiadosti o zrušenie členstva v programe SANECO nachádzajúcej sa na web stránkach spoločnosti Kvety.sk alebo na základe písomnej Žiadosti o zrušenie členstva v programe SANECO zaslanej poštou alebo osobne odovzdanej na predajniach spoločnosti Kvety.sk. Po spracovaní Žiadosti o ukončenie členstva v Kvety.sk bude členstvo ukončené a zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný emailom.

Spoločnosť Kvety.sk je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky vernostného programu SANECO. Spoločnosť Kvety.sk si vyhradzuje právo zmeniť priradenie zákazníka do vernostnej skupiny, zrušiť členstvo v programe SANECO bez udania dôvodu.

Ukončením členstva v SANECO programe sa automaticky zruší konto/registrácia na Kvety.sk. Zákazník môže naďalej nakupovať na predajni, ale bez využitia vernostných zliav. Prípadne sa môže opätovne registrovať ako nový zákazník (keďže už bol niekedy členom SANECO a členstvo mu bolo odobraté/zrušil členstvo, bude automaticky priradený do vernostnej skupiny Normal).