AFFILIATE PROGRAM KVETY.SK

1.1. Prečo sa zapojiť do Affiliate programu Kvety.sk?

Spoločnosť Kvety.sk sa ako prvá začala špecializovať na online predaj a donášku kvetov v darčekovom balení na Slovensku i do zahraničia. Radi by sme Vám predstavili náš provízny program spolupráce, ktorý je zameraný na dlhodobú spoluprácu so stabilnými partnermi. Je určený pre prevádzkovateľov webových stránok. Affiliate program spoločnosti Kvety.sk je založený na percentuálnej reklamnej provízii pre Affiliate partnera, ktorá sa odvíja od prvých úspešne zrealizovaných nákupov zákazníkov, ktorých privedie na stránku www.kvety.sk prostredníctvom odkazov uverejnených na jeho stránkach. Partner na svoje webové stránky umiestni afiliačný objekt (jpg, gif, png, html kód, ...), prostredníctvom ktorého si zákazník zakúpi akýkoľvek produkt podľa ich želania na stránke www.kvety.sk. Z prvých uskutočnených objednávok zákazníkov Affiliate partner získava províziu. Benefitom pre partnera je aj rozšírenie služieb pre návštevníkov jeho web stránky.

1.2. Formy Affiliate programu Kvety.sk

Affliate program ponúka viacero reklamných objektov (ďalej len objekt), či už sa jedná o bannery, textové reklamy, stránkové peely, textové linky...

Zdrojové dáta:

Affiliate program Kvety.sk ponúka v sekcii „marketing materials“ objekty, spolu s html kódom, ktoré môžu byť jednoducho vložené na stránku partnera. Objekty sú sezónne menené a vďaka vloženiu celého kódu, spoločnosť Kvety.sk dokáže zabezpečiť aktuálnosť zobrazovaných reklám.

Objekt zobrazený na stránke partnera bude odkazovať na stránku www.kvety.sk.Bannery budú navrhnuté spoločnosťou Kvety.sk v súlade s vystavanou identitou značky. Použitie iných objektov mimo sekcie „marketing materials“ musí byť skonzultované so spoločnosťou Kvety.sk.

XML Feed:

Affiliate spolupráca na základe XML Feed prebieha na základe starostlivého individuálneho schvaľovania partnerov spoločnosťou Kvety.sk.

Vzhľad web stránky partnera, ktorý sa zapojí do Affiliate programu Kvety.sk formou XML Feed, vyzerá nasledovne:

Príklad XML Feed:

1.3. Podmienky spolupráce

V prípade zaradenia do Affiliate programu Kvety.sk budú partnerovi udelené odvolateľné, nie výlučné, bezplatné práva po dobu, na ktorú bola táto zmluva uzavretá, na umiestnenie jedného alebo niekoľkých bannerov na stránke Affiliate partnera odkazujúce na stránku www.kvety.sk s jedinečným affiliate ID, ktoré identifikuje partnerský portál.
Spolupráca je založená na percentuálnej reklamnej provízii pre partnera Affiliate programu, ktorá sa odvíja od úspešne zrealizovaného predaja produktov spoločnosti Kvety.sk s.r.o. na stránke www.kvety.sk.

Produkty uverejnené na stránke www.kvety.sk predstavujú produkty spoločnosti Kvety.sk s.r.o., ktorá sa zaoberá online donáškou kvetov a darčekov na Slovensku i do zahraničia.

Spolupráca môže byť zamietnutá v prípade, že stránka Affiliate partnera nie je vhodná pre spoluprácu so spoločnosťou Kvety.sk. Za nevhodné partnerské portály sa považujú stránky, ktoré:

Pri registrácii do Affiliate programu partner súhlasí, že nebude prevádzkovať rovnaké, resp. podobné aktivity, ani sa nebude podieľať na propagácii podobných služieb. Ak bude žiadosť partnera zamietnutá, partner môže o spoluprácu opakovane požiadať v prípade, že dôvody, ktoré boli prekážkou vzájomnej spolupráce, už pominuli. V prípade, že počas spolupráce dôjde k zmene alebo doplneniu obsahu stránky, ktorý je v rozpore už s hore popísanými bodmi, ktoré sú vylúčené zo spolupráce, je spoločnosť Kvety.sk s.r.o., oprávnená od zmluvy odstúpiť bez dodatočných kompenzácií.

1.4. Prihlásenie sa do Affiliate programu spoločnosti Kvety.sk

Do Affiliate programu spoločnosti Kvety.sk sa partner môže prihlásiť na odkaze - affiliate.kvety.sk

Pri online registrácii bude partnerovi pridelené jedinečné affiliate ID, ktoré bude slúžiť na identifikáciu v celom affiliate programe a taktiež na identifikáciu nákupov.

Pri online registrácii do affiliate programu Kvety.sk partner vyjadruje súhlas, že:

Proces vystavovania objednávok

Po obdržaní objednávky uskutočnenej po kliknutí na objekt umiestnený na stránke partnera bude objednávka zaevidovaná v online evidencii prijatých objednávok spoločnosti Kvety.sk. Už pri prijatí bude objednávka obsahovať v sebe informáciu o pôvode zákazníka vo forme affiliate ID partnera.

Po obdržaní informácie o uhradení objednávky, automaticky objednávka zmení svoj status na uhradenú a bude vybavená spoločnosťou Kvety.sk. Pri zmene statusu na vybavená sa partnerovi automaticky pripočíta v systéme percentuálna reklamná provízia v časti current commissions.

1.5. Stanovenie výšky reklamnej provízie

Výška reklamnej provízie je pre partnera určená nasledovne:

1.6. Podmienky vyplácania provízie

V prípade, že zákazník po kliknutí na odkaz umiestnený na internetovej stránke partnera zakúpi akýkoľvek tovar na webstránke www.kvety.sk, riadne zaplatí jeho cenu a tovar nevráti v zákonnej lehote od jeho doručenia, má partner v takom prípade nárok na odmenu vo výške určenej z ceny prvého nákupu.

Fakturácia provízii je podľa výšky provízii buď:

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude provízia vyplatená bankovým prevodom na účet, ktorý partner zadá pri žiadosti o zaradenie do affiliate programu spoločnosti Kvety.sk.

1.7. Podmienky vyplácania provízie

Dohoda o spolupráci je uzavretá na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom, kedy partner vykoná online registráciu a súhlasí s podmienkami pre zaradenie do affiliate programu spoločnosti Kvety.sk.

Spoločnosť Kvety.sk si vyhradzuje právo prerušiť spoluprácu, ak zistí, že stránka partnera prestala spĺňať podmienky uvedené vyššie. Spoločnosť Kvety.sk môže prerušiť spoluprácu s partnerom aj na základe jej rozhodnutia bez udania dôvodu.

Spolupráca v tomto programe je ohraničená podľa Slovenského práva a uzavretie ako aj odstúpenie od zmluvy a ostatné podmienky spolupráce, ktoré nie sú v zmluve špecifikované, spadajú pod platné zákony Slovenskej republiky.

Affiliate partner pri odoslaní žiadosti potvrdzuje, že si túto zmluvu riadne prečítal a súhlasí so všetkými jej podmienkami.

V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte na firmy@kvety.sk